เกี่ยวกับห้องสมุด

งานห้องสมุด วิจัยและตํารา โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการด้านวิชาการ ทําหน้าที่จัดหา รวบรวม บํารุงรักษา บริการและเผยแพร่ หนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า และการทําวิจัย ตลอดจนการเรียน การสอน