คลินิกโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยาก ( Complicated DM clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น.: พญ.สมปอง, นพ.จิรศักดิ์, พญ.ณัฏฐกานต์, พญ.ชุลีพร

วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.:    พญ.สมปอง, นพ.จิรศักดิ์, พญ.ณัฏฐกานต์