เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน

การับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้านทั่วไป(สาย ก) และแพทย์ประจาบ้านกลุ่มแพทย์พเลี้ยงอายุรกรรม (สาย ข )
2) แพทย์ประจำบ้านสาย ก ต้องไดร้ บั ปรญิ ญาแพทยศาสตรบณั ฑติ หรอื เทยี บเท่าที่แพทย์สภารับรองโดยได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้วผ่าน การปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรมที่มีต้นสังกัดต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอย่างน้อย 1 ปีผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัดจะต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปีแพทย์พี่เลี้ยงต้องได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองโดยได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้วและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ

3)มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สถาบันฯจัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยยึดหลักความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได้(ภาคผนวก6)โดยการคัดเลือกทั้งสอง กลุ่มจะทำแยกกันตามกำหนดการของทางแพทสภาแต่เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองกลุ่ม(สาย ก / สาย ข )ไม่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

(1)เป็นผู้มีจริยธรรมอันดี

(2)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0

(3)มีสุขภาพจิตปกติไม่วิกลจริต
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นสามารถให้การฝึกอบรม แพทยป์ระจำบ้านและแพทย์ใช้ท้นรวมกัน 13 คนต่อปีการศึกษา