พันธกิจหลักสูตร

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ ไทยทั้งในด้านการให้การวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาแบบองค์รวมการพยากรณ์โรคการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมือ อาชีพ การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์การทางานเป็นทีมการมีภาวะผู้นำการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพความรู้ความเข้าใจใน ระบบสุขภาพของประเทศการบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยการใช้ทรัพยากร สุขภาพอย่างเหมาะสม ตลอดจนความรับ ผิดชอบ มีจริยธรรมพฤติกรรม ทัศนคติ เจตคติที่ดีตี่อผู้ป่วย และญาติ ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คำนึงถึงความต้องการของระบบสุขภาพของสังคมและ ชุมชนรวมทั้งมติด้านอื่น ๆทางสังคมทั้งน้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ