พันธกิจหลักสูตร

ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และเป็นอายุรแพทย์ที่เข้าใจระบบบริการสุขภาพ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับแพทย์สหสาขา และสหวิชาชีพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคมระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นอายุรแพทย์ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เผยแพร่องค์ความรู้นั้นแก่ชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ