กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

Slider

งานบริการ

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

หน่วยคดี ประกัน ใบรับรองแพทย์

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

งานจัดการสารสนเทศ

เอกสาร