Clinical Tracer Highlight DM

วันที่ 13/1/65 เวลา 9.00-1200 น.คณะกรรมการ PCT อายุรกรรม จัดกิจกรรมตามรอยกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน  โดยมี นพ.สมคิด เลิศสินอุดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.สอนเทคนิคขั้นนตอนการตามรอย
✅การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
✅หาโอกาสพัฒนา care process
✅ครอบคลุมมิติคุณภาพ
✅หาจุดเด่น ขยายไปยังโรค หรือกิจกรรมอื่น
ประเด็นเน้น
✅การเข้าถึง
✅การประเมินซ้ำ
✅การให้ข้อมูลเสริมพลัง
✅การดูแลต่อเนื่อง
โดยตามรอยจากเวชระเบียน สอบถามจากบุคลากรในแต่ละจุด ทั่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
มีการสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทั้ง พยาบาล ER, OPD ,ward
2.เริ่มตามรอย
➡️ER ความเข้าใจเรื่องการะเมินยังไม่ตรงกัน ควรมีการสื่อสารทำความเข้าใจ
➡️OPD มีการแยกวันนัดในกลุ่มเสี่ยงสูง ควรมีการจัดระบบเพื่อลดความแออัด การเชื่อมโยงระหว่างสหสาขาการตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้ไปตามระบบหรือไม่เช่นส่งโภชนาการ ระบบตามผู้ป่วยขาดนัด ควรดำเนินการจัดทำคู่มือDM ต่อ
➡️ward อายุรกรรมหญิง1 การบันทึกเวชระเบียนให้ครอบคลุม,การเพิ่มศักยภาพพยาบาล
➡️ประเด็นเรื่องการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานเชื่อมโยงให้ได้ทั้ง ER➡️OPD➡️ward➡️การติดตามดูแลต่อเนื่อง พัฒนาระบบ HIS