พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" Smart    Safety  Seamless  Referral    Center "

บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านศูนย์รับ-ส่งต่อที่มีศักยภาพ แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ 

      • R= respect เป็นศูนย์ส่งต่อที่เคารพสิทธิผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน

      • E= expert , เป็นศูนย์ส่งต่อที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยส่งต่อระดับวิกฤต

      • F= flexibility เป็นศูนย์ส่งต่อที่ทันสมัยปรับบริการได้ทันสถานการณ์

      • E=Excellence, เป็นศูนย์ส่งต่อที่มีศักยภาพ

      • R=Reliability เป็นศูนย์ส่งต่อที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ