บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

  •  ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางที่กำหนด
  •  รวบรวมข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลขอนแก่น
  •  ติดตาม และประเมินผลการรับส่งต่อผู้ป่วยชองโรงพยาบาลขอนแก่น
  •  พัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยอาศัยข้อมูลการรับส่งต่อ และผลการประเมินระบบการส่งต่อ