วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการ วิชาการ และบริการสุขภาพ ระดับนานาชาติ”

 

พันธกิจ (Missions)

   พันธกิจที่ 1 : มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศการบริหารจัดการกลุ่มภารกิจ พรส.

   พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการส่งเสริมด้านบริหารจัดการ รพศ.ขก และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7

   พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการส่งเสริมด้านวิชาการ รพศ.ขก และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7

   พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการส่งเสริมด้านบริการ รพศ.ขก และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7

 

ค่านิยม (Core value)

“ใฝ่เรียนรู้ สู้บริการเลิศ เชิดชูคุณธรรม”