รพ.ขอนแก่น รวมใจสามัคคีสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” พร้อมถวายความเคารพ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยผู้สมัครเป็นจิตอาสาจะได้รับสิ่งของพระราชทาน คือ หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง โดยใช้บัตรประชาชน ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น