ห้องตรวจกุมารเวชกรรม

ตารางคลินิกพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
วัน เช้า บ่าย
จันทร์
คลินิกทารกแรกเกิด (พญ.วรนาฎ/พญ.วัลภา)
พัก
คลินิกโรคเลือด (พญ.สุอร/พญ.มนธนา)
คลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน (พญ.อภิวรรณ/พญ.วิภาพร)
อังคาร คลินิกโรคผิวหนัง (นพ.เมธี) พัก คลินิกโรคไต (นพ.ตระการ)
คลินิกโรคติดเชื้อ ARV (พญ.อุษณีย์)
คลินิกโรคติดเชื้อ TB อื่นๆ wk 2,4 (พญ.อุษณี)
คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ (DM wk3)(นพ.ฉัตรชัย)
พุธ
คลินิกโรคระบบประสาทวิทยา (พญ.กษมา)
พัก
คลินิกโรคเลือด (พญ.สุอร/พญ.มนธนา)
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (พญ.ภัทรา)
พฤหัสบดี
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด (พญ.กนกวรรณ)
พัก
คลินิกโรคพฤติกรรมเด็กออทิสติก/สมาธิสั้น/MR(พญ.ภัทรา)
คลินิกโรคหัวใจ (พญ.สุพัตรา/นพ.ธีระ/พญ.วัชราภรณ์)
คลินิกโรคภูมิแพ้ (พญ.สดุดี)
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ wk 2,4 (นพ.ภิเษก)
คลินิกภาวะโภชนาการ wk 2,4 (พญ.อำนวยพร)
ศุกร์
คลินิกทดสอบภูมิแพ้ (skin test)(พญ.สดุดี)