ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป

ตารางปฏิบัติงานคลินิกประวัน ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
เวลา คลินิก 08.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
จันทร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธวัชชัย/นพ.วัชระ/พญ.ณัฐกานต์
พัก
นพ.ธวัชชัย/นพ.วัชระ/พญ.ณัฐกานต์
ทั่วไป
นพ.ณัฐดนัย จูสิงห์
นพ.ณัฐดนัย จูสิงห์
อังคาร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.เกรียงศักดิ์/นพ.อรุณ/นพ.วันจักร
นพ.เกรียงศักดิ์/นพ.อรุณ/นพ.วันจักร
ทั่วไป นพ.สุธี พัก นพ.พงศธร/นพ.ธนิต
Spine Clinic
นพ.อรุณ/นพ.วันจักร
นพ.อรุณ/นพ.วันจักร
Trauma Clinic
พุธ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธนนิตย์/นพ.อุดมศิลป์/
นพ.ธนนิตย์/นพ.อุดมศิลป์/นพ.ภาณุมาศ
ทั่วไป
นพ.ภาณุมาศ/พญ.ดวงใจ
พัก พญ.ดวงใจ
Pediatic Clinic
นพ.ธนนิตย์/นพ.อุดมศิลป์/
นพ.ธนนิตย์/นพ.อุดมศิลป์
Sport Clinic พญ.ดวงใจ พญ.ดวงใจ
นพ.สุธี
พฤหัสบดี
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธนิต/นพ.กฤษ/นพ.เสริมศักดิ์
นพ.ธนิต/นพ.กฤษ/นพ.เสริมศักดิ์
ทั่วไป นพ.เกรียงศักดิ์ พัก
นพ.กฤษ/นพ.เสริมศักดิ์
Artroplasty Clinic
นพ.กฤษ/นพ.เสริมศักดิ์
Tumor Clinic
ศุกร์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.สมคิด/นพ.ปกรณ์/นพ.พงศธร
นพ.สมคิด/นพ.ปกรณ์/นพ.พงศธร
ทั่วไป นพ.กิตติพงษ์ พัก นพ.กิตติพงษ์
Crub Foot Clinic
นพ.ธนนิตย์/นพ.อุดมศิลป์/
Hand Clinic นพ.ภาณุมาศ
Sport Clinic นพ.ปกรณ์ นพ.ปกรณ์