โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE (ไคซ์) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 3,600 Dose และวัคซีน SInovac จำนวน 4,800 Dose และจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามาอีก โดยจังหวัดขอนแก่นมีจุดฉีดวัคซีนหลักในเขตเมือง คือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ KICE รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย และที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในพื้นที่ต่างๆ กำหนดให้มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมอีก 27 จุด จากนั้นจะขยายจุดให้บริการวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดรวม 45 จุด โดยจะเร่งทำการฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อม และระบบขอนแก่นพร้อม และลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนของหน่วยบริการในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และครอบคลุมมากถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรของจังหวัดขอนแก่น การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน ทำให้ประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวก สบาย และเข้าถึงบริการเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สโมสร สมาคม และชมรมต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้  8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน APP “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์