นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

ปีการศึกษา 2548 (1 ตค 48 – 30 ก.ย. 49 )

 

1. นางสาวอธิตา   สงวนศิลป์

2. นางสาวกาญจนา   วงศ์ตระกูลชัย

3. นางสาวเบญจมาศ   พืชพันธ์ไพศาล

4. นางสาวปริศนา   มหาจักษ์

5. นางพรรณี   ยาท้วม

6. นางพรสวรรค์   พิมพ์ละมาศ

7. นางสาวภุมริน   จิตตรีมิตร์

8. นางสาวรสริน   พลอยวิเศษ

9. นางสาวาสนา   ชุ่มมงคล