ประกาศ เงื่อนไขของแพทย์ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน

 

** เงื่อนไขของแพทย์ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน **

สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติมจากคุณสมบัติจากแพทยสภากำหนด)

 

1.มีคุณสมบัติครบตามที่แพทย์สภากำหนด

2.เคยมาศึกษาดูงาน ที่กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

(ตัวอย่างหนังสือขอมาศึกษาดูงานกลุ่มงานฯ) PDF. Download

3.รายละเอียดการสมัครเรียน แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา เป็นไปตามแพทยสภาประกาศและกำหนด

 

** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป **