นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10

ปีการศึกษา 2557 ( 1 ตค 57 – 30 ก.ย. 58 )

  1. นางสาวชไมพร  เสาโกมุท

ปฏิบัติงานที่ รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 

2. นางสาวทิพย์วรรณ  มณีรัตนอมร

ปฏิบัติงานที่ รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

3. นางสาวอัญญานี  ปริญญาวัฒนะ

ปฏิบัติงานที่ รพ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว

 

4. นางสาววรรณภา  อินทศิลา

ปฏิบัติงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จ.หนองคาย

 

5. นางสาวศิริพรรณ  โตกะโทก

ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรัรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

6. นางสาววราภรณ์.  พรมขำ

ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรีรีมย์ จ.บุรีรัมย์

 

7. นางสาวปรารถนา  ปลีนารัมย์

ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรีรีมย์ จ.บุรีรัมย์

 

8. นางสาวจรรยา  สุบินยัง

ปฏิบัติงานที่ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรีมย์

 

9. นางสาวนฤมล  ศรีแจ่ม

ปฏิบัติงานที่ รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 

10. นางสาวเสาวนีย์  ปักเขตานัง

ปฏิบัติงานที่  รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

จ.สงขา

 

11. นางสาววิภารัตน์  หีบแก้ว

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

12. นางสาวพชรกมล  ธรรมรัตนากร

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

13. นายวุฒิชัย  แสนอุบล

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

14. นายอิทธิพล  เพ็ญจันทร์

ปฏิบัติงานที่ รพ.ขอนแก่น

 

15. นายอัศวิน  บัวใหญ่รักษา

ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

 

16. นางสาวพิมลพรรณ  พิบูลย์

ปฏิบัติงานที่  รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

17. นางสาวสายสมร  ฝ่ายพลแสน

ปฏิบัติงานที่  รพ.ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก