นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 14

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 14

ปีการศึกษา 2561 ( 1 ตค 61 – 30 ก.ย. 62 )

 

1. นายธานินทร์   ประเสริฐผล

ต้นสังกัด  รพ.หนองไผ่

 

2. นางสาววรรณนิกา   บุญมี

ต้นสังกัด  รพ.มหาสารคาม

 

3. นางสาวจันทิมา   นาชัยฤทธิ์

ต้นสังกัด  รพ.กาฬสินธุ์

 

4. นางสาวศิริญญา   ทองประเสริฐ

ต้นสังกัด  รพ.สิรินธร

 

5. นางอัญชุลีพร   นะวะภา

ต้นสังกัด  รพ.สุวรรณภูมิ

 

6. นางสาวจิราพร   สุดดี

ต้นสังกัด  รพ.บ้านไผ่

 

7. นางสาวรสรินทร์   ยั่งยืน

ต้นสังกัด  รพ.มหาสารคาม

 

8. นางสาวปุณฑริก   แพงแสน

ต้นสังกัด  รพ.บึงกาฬ

 

9. นางสาวสุพรรณี   ภูเรียนรมย์

ต้นสังกัด  รพ.บึงกาฬ

 

10. นางวัจฉราพร   จูงไทย

ต้นสังกัด  ร.พ.ร.บ้านดุง

 

11. นางสาวสัณฐิติ   แก้วนิสัย

ต้นสังกัด  รพ.ศีขรภูมิ

 

12. นางสาวนิธิภรณ์   สร้างนา

ต้นสังกัด  รพ.บุรีรัมย์

 

13. นางอังคณา   สามัญทิตย์

ต้นสังกัด  รพ.กันทรลักษ์

 

14. นางสาวชฎาพร   ชำนาญไพร

ต้นสังกัด  รพ.สุทธาเวช มหาสารคาม

 

15. นางสาวยุพิน   ทิพวัน

ต้นสังกัด  รพ.วิเชียรบุรี

 

16. นางสาวสุธาวัลย์    ชุนหชัย

ต้นสังกัด  รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

 

17. นางสาวสุภัทรา   วงไชยา

ต้นสังกัด  รพ.ร้อยเอ็ด

 

18. นางสาวกัลยกร   วงษาเนาว์

ต้นสังกัด  รพ.สกลนคร

 

19. นางสาวเมทินี   ชัยชาญ

ต้นสังกัด  รพ.ชัยภูมิ

 

20. นางสาววิไลพร   กุศกร

ต้นสังกัด  รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์