หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนคน 10
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินการจัดซื้อ จัดหายา
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานเภสัชกรรม