ชื่อ-สกุล น.ส.วิภาวรรณ คำยิ่ง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 03/04/2023
วันที่สิ้นสุด 24/05/2023