ชื่อ-สกุล น.ส.วิรัญชนา แก้วบุญเรือง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 13/11/2023
วันที่สิ้นสุด 01/03/2024