ชื่อ-สกุล น.ส.อนัตตา สำกำปัง
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่เริ่ม 15/10/2023
วันที่สิ้นสุด 16/02/2024