หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาศึกษาดูงาน คณะจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนคน 9
เรื่องที่เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรม
หน่วยงานหลักที่รับการศึกษาดูงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ