กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น

ภาระกิจ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางตามแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
  • ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผล แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
  • จัดทำคำของบประมาณ ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
  • ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
  • จัดเก็บ รวมรวม ประมวลผลข้อมูล เพื่อการนำเสนอ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านระบบดิจิทัล
  • จัดทำแผน กรอบ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชุมฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุน และให้บริการระบบ VDO & Web Conference เพื่อการติดต่อสื่อสาร มอบนโยบาย หรือข้อสั่งการ ประชุมหารือ อบรมให้กับหน่วยงานทั้งภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่าย
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยง และกรอบการตรวจสอบภายใน
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย