พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล พร้อมด้วยคณาจารย์ บัณฑิตแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 24) โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ สำหรับปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 15 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง ซึ่งพิธีสัมฤทธิบัตรในวันนี้เป็นการแสดงความยินดีกับความสำเร็จจากความพากเพียรของบัณฑิต ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติต่อไป