4 Plus 1 become one

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยการนำทีมของ นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ (4 Plus 1 become one) ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ 2 สถาบันผลิตแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในครั้งนี้ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายคือ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างศูนย์แพทยศาสตร์ฯ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทศาสตรศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตราฐานเดียวกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น