CPIRD DNA

วันที่ 15 – 17 กรกฏาคม 2566 ณ จังหวัดสงขลา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมส่งอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักวิชาการศึกษาเป็นตัวแทนสถาบันร่วมกิจกรรม CPIRD DNA ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 66 โดยมี ศพค.โรงพยาบาลสงขลาเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับบัณฑิตแพทย์ (Community bounded) และสานสัมพันธ์เครือข่ายทั้ง 37 ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ทั่วประเทศ

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน อ.เทพา จ. สงขลา ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม CPIRD DNA 2023 โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้ดังนี้ (1) ผ่านการเรียนรู้แบบ Community based treatment and care (CBTx) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (2) การจัดการขยะในชุมชน Zero waste (3) การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตามบริบทพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ห่างไกล และมีความเป็นพหุวัฒนธรรม

#CPIRDDNA2023