บริการจองห้องประชุม

บริการจองห้องประชุม

เป็นบริการรับจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ใช้ในการประชุมของบุคลากร และใช้ในการเรียนการสอน สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมได้ ที่นี่