ผังโครงสร้างงานธุรการ


นางสาวชลิสรา  ฝ่ายดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)