ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

OutPatient Department's Medical Record

นางเทพี สีหานู

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

Chief of OutPatient Department's Medical Record

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายทองเลื่อน ป้องโพนทอง

นางสาวพรทิพย์ เค้ายา

นางดวงตา ภูมิไทยสงค์

นางศิริพร โนนทนวงษ์

 

นางสาวดาวเรือง สาโยธา

นายกิตติชัย ล่าม่วง

นายศิริวัฒน์ น้อยสุข

นางนิภา อนุศรี

นางสาวจิรานุช จันทร์เรืองศรี

นางสาวบุญญาพร วิถี

นายศักยะ ปัตตะ

นางวราภรณ์ คำนาค

นางสาวสุวันเพ็ญ โนนทิง

นางสาวกฤตพร กงวงษ์

นางสาวเบ็ญจาศ อินธิแสน

นางสาวธารีรัตน์ ปัญญารัมย์

นายศุภสร คำภูเวียง

นางสาวดารณี วันทอง

นางสาวอรวรรณ ป้องบุญจันทร์

นางสาวนัทชรินทร์ญา หอไชย

นางนวลละออง สุวรรณสาร


นางชัญญานุช คงแถลง

นางสาวดาหวัน ทับหงษา

นางสาวสุภาสรณ์ สมมะวัง

นางอำพร ลมดา

นางศศธร ชัยเสริม

นางสาวกมลรัตน์ บุญแจ้ง

นางสาวชนัดดา สุรศิลป์

นางสาวอารีย์​  กำลังประสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

   

นางสาวปุญญิศา จันมี

นางสาววราภรณ์ เพ็งบุญ

นางสาวสุกัญญา ศรีอุตตะ

นางสาวปิยวดี  ศรีโนนม่วง

นางสาวอรอนงค์ แพ่งจันทึก

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

นายวิทูร  แก้วบุญเรือง

นางสาวจันทิมา ไวคำ

นางสาวณัฐกมล  อาจหาญ

นายสุทธิศักดิ์  ไชยนาม