นางสาวสุภาภรณ์ เรืองมั่นคง

นางสาวสุภาภรณ์ เรืองมั่นคง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ