การส่งข้อมูลผู้ป่วย รพ ขอนแก่น โดย SBAR เทคนิค

การส่งข้อมูลผู้ป่วย รพ ขอนแก่น โดย SBAR เทคนิค

การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ในสภาวะเร่งด่วน ไม่ว่าในโรงพยาบาลเดียวกัน หรือต่างโรงพยาบาล จะเป็นวิชาชีพเดียวกัน หรือสายสนับสนุนอื่นๆ โดยวาจาแบบเห็นหน้า หรือทางโทรศัพท์ พบว่า การสื่อสารไม่ครบถ้วน หรือมีการเข้าใจผิดพลาด เพื่อให้ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจทักษะการสื่อสารในการส่งต่อเพิ่มมากขึ้น ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย รพ.ขอนแก่น โดย พว.วัชรา ศรีหาราช จึงสรุปประเด็นแนวทางในการสื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

การส่งข้อมูล SBAR