ผลการค้นหา พบแพทย์ 217 ท่าน
รูปภาพ
นพ. ธวัชชัย อิ่มพูล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. กมล สวัสดินา
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. ธิติ วีระปรียากูร
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. วสันต์ เจริญสินทรัพย์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. จักรพันธุ์ ปรีดานนท์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
รูปภาพ
นพ. สิทธิโชค เล่าหะวิลัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: กุมารศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์
รูปภาพ
พญ. รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , ว.ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก
รูปภาพ
นพ. ธีรศักดิ์ รัตนาเอนกชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. วราวุธ กิตติวัฒนากูล
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์ , อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว
รูปภาพ
นพ. สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์
รูปภาพ
นพ. สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป
รูปภาพ
นพ. นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , อ.ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รูปภาพ
นพ. สุรชัย สราญฤทธิชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: กุมารศัลยศาสตร์ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา: English ภาษาไทย
ปริญญาบัตร: พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์, อ.ว.เวชศาสตรครอบครัว,Diploma in Medical Education
นพ. สมคิด เลิศสินอุดม
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. วสันต์ เจริญสินทรัพย์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
1 9 10 11