รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ ( Pre-hospital Emergency Nurse ) รุ่น 22 ระหว่าง วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ ( Pre-hospital Emergency Nurse ) รุ่น 22 วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง จังหวัด อาหาร
1 นางสาว สาวิตรี มะลาไลย์ โรงพยาบาลเชียงขวัญ พยาบาลวิชาชีพ ร้อยเอ็ด อาหารธรรมดา
2 นางสาว ดารนี จับจิต รพ.วัดเพลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ราชบุรี อาหารธรรมดา
3 นางสาว ดารนี จับจ รพ.วัดเพลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ราชบุรี อาหารธรรมดา
4 นาย อภิรักษ์ ฝาชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ชัยภูมิ อาหารธรรมดา
5 นางสาว กาญจนา ออมสิน โรงพยาบาลวัดเพลง พยาบาลวิชาชีพ ราชบุรี อาหารธรรมดา
6 นางสาว ภูมรินทร์ อ่อนอยู่ ชพช.ท่าคันโท พยาบาลวิชาชีพ กาฬสินธุ์ อาหารธรรมดา
7 นางสาว สุวิมล พวงศรี กรุงเทพมหานคร อาหารธรรมดา
8 นาย กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์ กรุงเทพมหานคร อาหารธรรมดา
9 นาย อภิรีกษ์ ฝาชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ชัยภูมิ อาหารธรรมดา
10 นาย อรรถชัย อัศวภูมิ โรงพยาบาลบีเอ็นเอ็ช พยาบาล ร้อยเอ็ด อาหารธรรมดา
11 นางสาว นางสาวประภัสสร เดิมกะยอม โรงพยาบาลชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ชัยภูมิ อาหารธรรมดา
12 นางสาว จิราวดี อินทรีมาศ โรงพยาบาลศิลาลาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศีรสะเกษ อาหารธรรมดา
13 นางสาว รวงทอง แซ่ลิ้ม รพ.พระแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สุราษฎร์ธานี อาหารอิสลาม
14 นาย รณชัย พิมพ์สวัสดิ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 พยาบาลวิชาชีพ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
15 นางสาว พรรณวรส ศรีคำพา โรงพยาบาลอู่ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบ้ติการ สุพรรณบุรี อาหารธรรมดา
16 นางสาว ชลลดา ชัยหาทัพ รพ.โนนศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
17 นางสาว ิจิตราวดี แดงจัด โรงพยาบาลวิเชียรบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
18 นางสาว ิจิตราวดี แดงจัด โรงพยาบาลวิเชียรบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
19 นางสาว กาญจนา กันเพชร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
20 นาย วีระ ระวิพันธ์ โรงพยาบาลศรีเทพ พยาบาลวิชาชีพ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
21 นางสาว มนัสนันท์ พงษ์เถื่อน โรงพยาบาลบ่อทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชลบุรี อาหารธรรมดา
22 นางสาว ภัสนี ภูไทยสง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง พยาบาลวิชาชีพ กาฬสินธุ์ อาหารธรรมดา
23 นางสาว อรทัย หงษ์ทอง โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม พยาบาลวิชาชีพ อุดรธานี อาหารธรรมดา
24 นางสาว อรทัย หงษ์ทอง โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม พยาบาลวิชาชีพ อุดรธานี อาหารธรรมดา
25 นางสาว ถนิมภรณ์ งาสิทธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระะยุพราชสว่างแดนดิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สกลนคร อาหารธรรมดา
26 นางสาว วรรณปิยะ รักษ์กระโทก โรงพยาบาลสมเด็จพระะยุพราชสว่างแดนดิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สกลนคร อาหารธรรมดา
27 นาย ศุภวัฒน์ อินทร์ตา โรงพยาบาลลำปาง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ลำปาง อาหารธรรมดา
28 นางสาว กนกพร โพทวี โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ ลำปาง อาหารธรรมดา
29 นาง จิราภรณ์ ธรรมราช โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ ลำปาง อาหารธรรมดา
30 นางสาว สุวิมล พวงศรี โรงพยาบาลประโคนชัย พยาาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บุรีรัมย์ อาหารธรรมดา
31 นาย กฤตย์ทิวัตถ์ ศิลาจันทร์ โรงพยาบาลประโคนชัย พยาาบาลวิชาชีพ บุรีรัมย์ อาหารธรรมดา
32 นางสาว รุสนานี สาอิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ ภูเก็ต อาหารอิสลาม
33 นาย ศราวุฒิ สิงห์เสนา สอ.คลองหินปูน พยาบาลวิฃาฃีพปฏิบัติการ สระแก้ว อาหารธรรมดา
34 นาย ภัทกร กาญบรรจง โรงพยาบาลเปือยน้อย พยาบาลวิชาชีพ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
35 นางสาว สุภาพร ลิตตะ โรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บึงกาฬ อาหารธรรมดา
36 นางสาว อนัญญา บุญโนนแต้ รพ พระนารายณ์มหาราช พยาบาลวิชาชีพ ลพบุรี อาหารธรรมดา
37 นางสาว ณัฐฐากร ปทุมานนท์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.พระนารายณ์มหาราช พยาบาลวิชาชีพ ลพบุรี อาหารธรรมดา
38 นางสาว ฮามีดะห์ กามิง โรงพยาบาลสะบ้าย้อย เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สงขลา อาหารอิสลาม
39 นางสาว อัจฉราพร โสพัง โรงพยาบาลรัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพ สุรินทร์ อาหารธรรมดา
40 นาง อรอนงค์ เกื้อกูล รพ.โคกโพธ์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
41 นางสาว นาตยาณี ร้อยเพีย รพ.พรเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจ) บึงกาฬ อาหารธรรมดา
42 นางสาว สุภารัตน์ วงศ์ศรีชัย โรงพยาบาลรักษ์สกล พยาบาลวิชาชีพ สกลนคร อาหารธรรมดา
43 นาง วิไลพร ม่วงจันทร์ โรงพยาบาลรักษ์สกล หน.พยาบาลวิชาชีพ สกลนคร อาหารธรรมดา
44 นางสาว รุ่งทิวา ทาตาสุข รพ.สุทธาเวช พยาบาล มหาสารคาม อาหารธรรมดา
45 นางสาว จรรญา นุ่นศรี รพช. สะบ้าย้อย พยาบาลวิชาชีพ สงขลา อาหารธรรมดา
46 นาง อชิรญา จันทร์ศิริ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(เวชกิจฉุกเฉิน) มหาสารคาม อาหารธรรมดา
47 นางสาว พรสุดา ปะระทัง โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน) มหาสารคาม อาหารธรรมดา
48 นาง เปรมญาดา ฝ่ายขันธ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
49 นางสาว ภูมรินทร์ อ่อนอยู่ โรงพยาบาลท่าคันโท พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กาฬสินธุ์ อาหารธรรมดา
50 นาง สุกัญญา ขอเพ่งกลาง โรงพยาบาลโนนศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
51 นาง พิกุล มาตย์นอก โรงพยาบาลโนนศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
52 นาง วัชราภรณ์ โต๊ะทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
53 นางสาว นิสนานี วาเซ็ง แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต พยาบาลวิชาชีพ ภูเก็ต อาหารอิสลาม
54 นางสาว วิภารัตน์ มีชั้นช่วง โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุดรธานี อาหารธรรมดา
55 นางสาว สุภารัตน์ วงศ์ศรีชัย โรงพยาบาลรักษ์สกล สกลนคร อาหารธรรมดา
56 นาง วิไลพร ม่วงจันทร์ โรงพยาบาลรักษ์สกล หน.พยาบาลวิชาชีพ สกลนคร อาหารธรรมดา
57 นาง เปรมญาดา ฝ่ายขันธ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ เพชรบูรณ์ อาหารธรรมดา
58 นาย อดิศร บุญมา รพ.หัวหิน พยาบาลวิชาชีพ ประจวบคีรีขันธ์ อาหารธรรมดา
59 นางสาว นีรนุช แสงทอง โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุดรธานี อาหารธรรมดา
60 นางสาว ปาจรีย์ ประสิว โรงพยาบาลทับปุด พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ พังงา อาหารธรรมดา
61 นาย ประถมพงษ์ บุญชู รพ.ขอนแก่น ER ขอนแก่น อาหารธรรมดา
62 นางสาว จีรพร คุ้มบ้านชาติ โรงพยาบาลนาคู พยาบาลวิชาชีพ กาฬสินธุ์ อาหารธรรมดา
63 นางสาว ณัฏธิรา แดงพรวน รพขอนแก่น นวกคอมฯ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
64 นางสาว มาลี เหล็กกล้า โรงพยาบาลราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ ศีรสะเกษ อาหารธรรมดา
65 นางสาว จิรารัตน์ รัศมี โรงพยาบาลราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ ศีรสะเกษ อาหารธรรมดา
66 นางสาว สาวิตรี มะลาไลย์ โรงพยาบาลเชียงขวัญ พยาบาลวิชาชีพ ร้อยเอ็ด อาหารธรรมดา
67 นางสาว วิภาภรณ์ อินเทพ โรงพยาบาลเวียงแก่น พยาบาลวิชาชีพ เชียงราย อาหารธรรมดา
68 นาย อานัสนันท์ แสวงธรรม โรงพยาบาลเวียงแก่น พยาบาลวิชาชีพ เชียงราย อาหารธรรมดา
69 นางสาว สิริอาภา ฉลาดถ้อย โรงพยาบาลสระบุรี พยาบาล สระบุรี อาหารธรรมดา
70 นาง ชวัล​พัชร​ แก้ว​วัน​ โรงพยาบาล​พยัคฆภูมิ​พิสัย​ พยาบาลวิชาชีพ​ มหาสารคาม อาหารธรรมดา
71 นาย พัชรพล ไฝเครือ โรงพยาบาลแม่ใจ พยาบาลวิชาชีพ พะเยา อาหารธรรมดา
72 นางสาว ลภัสรดา เสวตวงษ์ โรงพยาบาลสระใคร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองคาย อาหารธรรมดา
73 นางสาว เรณู คำแคว่น โรงพยาบาลบ่อเกลือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ น่าน อาหารธรรมดา
74 นาง เสาวนีย์ อุปจักร์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น่าน อาหารธรรมดา
75 นางสาว อภิญญา อัสวะภูมิ โรงพยาบาลโพนพิสัย พยาบาลวิชาชีพ หนองคาย อาหารธรรมดา
76 นางสาว ปาณิศา ปัญญาดิลก โรงพยาบาลเชียงขวัญ พยาบาลวิชาชีพ ร้อยเอ็ด อาหารธรรมดา
77 นางสาว เจษณี ศรีสร้อย โรงพยาบาลพังโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สกลนคร อาหารธรรมดา
78 นางสาว สุนิษา วงษ์วิสาร งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบางละมุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชลบุรี อาหารธรรมดา
79 นางสาว ณัฐภรณ์ ปะธรรมยาเต งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบางละมุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชลบุรี อาหารธรรมดา
80 นางสาว รินดา พิมพ์ทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุดรธานี อาหารธรรมดา
81 นางสาว วลัยภรณ์ จองไว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อุดรธานี อาหารธรรมดา
82 นางสาว รุ่งทิวา ทาตาสุข รพ.สุทธาเวช พยาบาล มหาสารคาม อาหารธรรมดา
83 นางสาว ณัฐยา ตาแสงสา โรงพยาบาลสุทธาเวช พยาบาล มหาสารคาม อาหารธรรมดา
84 นางสาว พัชราภรณ์ ขจรฤทธิ์ โรงพยาบาลเกาะสีชัง พยาบาลวิชาชีพ ชลบุรี อาหารธรรมดา
85 นาย กรวิชญ์ เฮ้าเส็ง โรงพยาบาลเกาะสีชัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชลบุรี อาหารธรรมดา
86 นางสาว พิกุล โสวฤทธิ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พยาบาลวิชาชีพ ร้อยเอ็ด อาหารธรรมดา
87 นาย ภูริณัฐ ปันเป็ง รพ.กรุงเทพตราด พยาบาลวิชาชีพ ตราด อาหารธรรมดา
88 นาย ธนนัฐ ภูมินา โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย พยาบาลวิชาชีพ มหาสารคาม อาหารธรรมดา
89 นางสาว วริญญา คชชา โรงพยาบาลทับสะแก พยาบาลวิชาชีพ ประจวบคีรีขันธ์ อาหารธรรมดา
90 นางสาว ศิริลักษ์ จันทะเป้ รพ.ซำสูง พยาบาลวิชาชีพ ขอนแก่น อาหารธรรมดา
91 นางสาว ณัฐริกา ศรีคำ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พยาบาลวิชาชีพ สมุทรปราการ อาหารธรรมดา
92 นางสาว นราสิญจ์ ชลพนารักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พยาบาลวิชาชีพ สมุทรปราการ อาหารธรรมดา
93 นาง ณัฐรดา แสนยอด โรงพยาบาลสองแคว พยาบาลวิชาชีพ น่าน อาหารธรรมดา
94 นางสาว นฤมล ปันปั๋น โรงพยาบาลสองแคว พยาบาลวิชาชีพ น่าน อาหารธรรมดา
95 นางสาว อภิญญา สีเทศ โรงพยาบาลเลย พยาบาลวิชาชีพ เลย อาหารธรรมดา
96 นางสาว ธนภัทร พันน้อย โรงพยาบาลเลย พยาบาลวิชาชีพ เลย อาหารธรรมดา
97 นางสาว ศศิธร แก้วล้อมกาย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พยาบาล สมุทรปราการ อาหารธรรมดา
98 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชัย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พยาบาลวิชาชีพ สมุทรปราการ อาหารธรรมดา
99 นาย มนัส             วรรณศรี โรงพยาบาลแก้งค้อ พยาบาลวิชาชีพ                        ชัยภูมิ                 อาหารธรรมดา