ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจต้นแบบ สำหรับการตรวจติดตามคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ

29 -30 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจต้นแบบ

สำหรับการตรวจติดตามคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ

โดย นางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด และ นพ กิตติชัย โพธิ์ดม

เพื่อการตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการอำนวนการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน สิงหาคม 2566