ประกาศรายชื่อ หลักสูตร เปลี่ยนผ่านสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ตามกฏหมายซึ่งได้รับงบสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2566

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน
1 นาง กัญญาวดี มีคำทอง เทศบาลวังสวรรค์
2 วิทวัส ใจปาน เทศบาลวังสวรรค์
3 นางมะลิวัลย์ เสิกภูเขียว กู้ชีพ อบต.ชุมแพ
4 นายสุชาติ เพชรลำ้ กู้กู้ชีพอบต.ชุมแพ
5 ประไพร  ปังคะบุตร ทต.หนองตูม
6 ประไพร  ปังตะบุตร ทต หนองตูม
7 นาย ภรัณยู นาสุวรรณ์ หน่วยกู้ชีพ อบต.ทางขวาง
8 นาย ยอดชาย โสสุด กู้ชีพ อบต.ทางขวาง
9 นาย เสถียร ไพรวิจารย์ กู้ชีพ อบต.ทางขวาง
10 นาย สมบัติ ลุนตาพร กู้ชีพ อบต.ทางขวาง
11 นาย ปรีชา สีหาบุตร กู้ชีพ อบต.ทางขวาง
12 นาย บำรุง เชาวิชา กู้ชีพ อบต.ทางขวาง
13 จ.อ.นรินทร์ชัย  งบกระโทก อบต.แวงน้อย
14 นายสง่า  เชื้อกูดรู อบต.แวงน้อย
15 นายกฤษดา  ทนเล อบต.แวงน้อย
16 นายประชา  นาพัว อบต.แวงน้อย
17 นายบรรจง  โสภี อบต.แวงน้อย
18 นายเอกภูมิ จันทอ่อน อบต.แวงน้อย
19 นายจำรัส  ปานจันทร์ อบต.แวงน้อย
20 นายณัฐพร  หามา อบต.แวงน้อย
21 นายวัชระ จันทรี อบต.สำโรง
22 นายจันดา พลภูเขียว อบต.สำโรง
23 นายขวัญชัย กองเกิด อบต.สำโรง
24 นายประหยัด ชาสำโรง อบต.สำโรง
25 นายขยาย สิมศิริวัตร์ อบต.สำโรง
26 นายไชยโย สมีกาง อบต.สำโรง
27 นางสมอน  การุญ เทศบาลตำบลแวงน้อย
28 น.ส.สุพิชฌา   วงษาเวียง เทศบาลตำบลแวงน้อย
29 นายมนัส   คำมี เทศบาลตำบลแวงน้อย
30 นายสุทัศ   เสาวิชิต เทศบาลตำบลแวงน้อย
31 นายนิติศักดิ์   ชมภูสอ เทศบาลตำบลแวงน้อย
32 นางนงนุช  สินธุรัตน์ เทศบาลตำบลหนองบัว
33 สมาน ขันตรีกรม เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
34 นายพูลศักดิ์ เพ็งสอน เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
35 มนตรี ศรีลัง เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
36 สุทธินันท์ วิไชยวงค์ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
37 ขจร  สีสุนาม เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
38 กฤษณา  ภูวิชิต เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
39 นางสาวภคพร  จิตแสง อบต.ละหานนา
40 นายภาณุษิต  ฆ้องนอก อบต.ละหานนา
41 นายภาคิน  แสนปัญญา อบต.ละหานนา
42 นายนวน  ย่องเหล่ายูง อบต.ละหานนา
43 นายณรงค์  มูลไธสง อบต.ละหานนา
44 นายประสาน  ชัยพิมพา อบต.ละหานนา
45 นางสาวจีรวรรณ นาจันทร์หอม อบต.ละหานนา
46 นายติณณภพ หนันแปล รพ.พระยืน
47 นายโกมิน บุญเทพ รพ.พระยืน
48 ณัฐวุฒิ อนันต์กิตติถาวร อบต.ท่านางแนว
49 เกษม พรรณา อบต.ท่านางแนว
50 ศิริกุล บุญเพลิง อบต.ท่านางแนว
51 คำมูล ปราบบำรุง อบต.ท่านางแนว
52 สมบัติ ติมุลา อบต.ท่านางแนว

 

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน
1 ภานิตา บุญธนาวริน อบต.บ้านหว้า
2 ภคิน บุญธนาวริน อบต.บ้านหว้า
3 น.ส.วัชรากร ศรีมันตะ ท.ต.บ้านเป็ด
4 นางสาวนวรัตน์     สีกอง อบต.ดอนช้าง
5 ดวงกมล. ชนิดชน อบต. ดอนช้าง
6 นายจิรภาส  กกฝ้าย ทต.บึงเนียม
7 นายประดิษฐ์  จุลโนนยาง ทต.บึงเนียม
8 นาย ธนัท   ทับจันทร์ เทศบาลตำบล หนองตูม
9 ประเวศ  สุดสา เทศบาลตำบลหนองตูม
10 นาย ภานุวัฒน์ อรรคฮาต เทศบาลตำบลหนองตูม
11 นาย ลิขิต ใจมัง เทศบาลตำบลหนองตูม
12 นายณรงฤทธิ์ สุพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
13 พลระวี นาคบาง มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
14 นายชัชวาล เฮ้าแสง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
15 นายกมลชัย บัวเริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
16 นายฤทธิ์ กองราช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
17 อ่อนตา..มีคำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
18 นางสาววรรณภรณ์ ขวัญหัวโทน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
19 นางสาวจิตรโสพิณ คลังแสง เวชศาสตร์
20 วิภาพร เอกตาแสง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
21 นายธนากร ยางเลย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
22 นายนที  โยทุม อบต.โคกสี
23 นายนิรันดร์  สมปิตตะ อบต.โคกสี
24 นายจิตกรณ์   ธรรมธน อบต.โคกสี
25 นายธวัชชัย  ทัศนิยม อบต.โคกสี
26 วุฒิชัย จันทร์เพ็ง อ.บ.ต ดอนช้าง
27 ดวงกมล. ชนิดชน อบต. ดอนช้าง
28 นายสมประสงค์ บุตรโพธิ์ เทศบาบตำบลพระลับ
29 นายวีรเนตร คำเงิน เทศบาลตำบลพระลับ
30 นายณัฐภัทร ทองโคกสี เทศบาลตำบลพระลับ
31 นายธนัญชัย เสนา เทศบาลตำบลพระลับ
32 นายอภิชาติ จุลโนนยาง เทศบาลตำบลพระลับ
33 นางสาวปริดาพร  นาคตุ่น กู้ภัยตำรวจทางหลวงขอนแก่น
34 นาย อภิสิทธิ์  ภูอวด กู้ภัยตำรวจทางหลวงขอนแก่น
35 วุฒิพงษ์ แพงขะ เทศบาลตำบลเมืองเก่า
36 นายหนึ่ง  แหวนเพชร รพ บ้านฝาง
37 นายปกรณ์  แสนบุตร รพ บ้านฝาง
38 นายทัช  หงษ์จำนงค์ รพ บ้านฝาง
39 จักรพงษ์ นัฐพันธ์ คันศิลป์ เทศบาลตำบลสำราญ
40 สันติ แก่นเชียงสา ทต.สำราญ
41 นายสิงห์   มูลวารี อบต.ดอนช้าง
42 โกเมนทร์   พลเสนา เทศบาลตำบลเมืองเก่า
43 นายศุภชัย  โต่นวุธ เทศบาลตำบสาวะถี
44 นายสวาท เทียมสม เทศบาลตำบลสาวะถี
45 นายบัญชา  ช่างไม้ ทต.บึงเนียม
46 นายศักดิ์ดา  ดีคง ทต.บึงเนียม
47 นายพิชิต  จุลโนนยาง ทต.บึงเนียม
48 นายอำภร  อุตระสี ทต.บึงเนียม
49 นายธนะชัย  บุญอนันต์ ทต.บึงเนียม
50 นายเจษฎา  มุลลุน ทต.บึงเนียม
51 นายวีระศักดิ์  กกฝ้าย ทต.บึงเนียม

รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน อำเภอ
1 นายอนุพันธ์ สุริวงษ์ รพ.พระยืน พระยืน
2 นายวัชระ รสโสดา รพ.พระยืน พระยืน
3 นายพิชิต  พันตาเอก อบต.ท่าวัด แวงน้อย
4 นางสาว วนิดา บัวศรี ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง
5 นายธนิศ แก้วแกมดา เทศบาลตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง
6 นาย อนันต์ พิมพ์บึง ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง
7 นายสังคม  แพนน้อย อ.บ.ต. ท่าวัด แวงน้อย
8 สมยศ นาชม อบต ท่าวัด แวงน้อย  จ.ขอนแก่น
9 นายสายัน ทุมศิลา อบต.โนนทัน หนองเรือ
10 นายวีระชน พานหล้า อบต.โนนทัน หนองเรือ
11 นางกัญจนา จันทริมา อบต.โนนทัน หนองเรือ
12 น.ส.ดารุณี ไขนาง อบต.โนนทัน หนองเรือ
13 นายมานะ  ภู่ทิม อบต.กุดเพียขอม ชนบท
14 นายนรินทร์  ฝ่ายสูน อบต.กุดเพียขอม ชนบท
15 นายสมบูรณ์  พาชาลี อบต.กุดเพียขอม ชนบท
16 นายนิกร  งามแก้ม อบต.กุดเพียขอม ชนบท
17 นายยอดชาย  ศิริขันธ์ อบต.กุดเพียขอม ชนบท
18 นายธีระพงษ์ โยทะทัย  เทศบาลตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่
19 นายรัฐพล  สีกำพี้ โรงพยาบาลพล พล
20 อนุชิต บุญ​แดน​ไพร​ เทศบาลตำบล​นาจาน สีชมพู​
21 นาย  อภินันท์  โคตรสาขา เทศบาลตำบล นาจาน สีชมพู
22 จิราวรรณ ชาญชำนิ กู้ภัยน้ำพอง น้ำพอง
23 นาง สมพันธ์ อาชนะชัย เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา
24 นายอาทิตย์   คุมทอง กู้ภัยน้ำพอง น้ำพอง
25 จันที ราชสีห์ กู้ภัยน้ำพอง น้ำพอง
26 นายปราโมทย์  พลสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง
27 บุญถม  บุญพุธ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง
28 อำพล  จำปาแก้ว อบต ดอนดั่ง หนองสองห้อง
29 นางสาวจิราพร ดรแก้วบัว กู้ภัยตำรวจทางหลวงขอนแก่น ในเมืองขอนแก่น
30 ปรีชา จำนงค์พันธ์ หนองสองห้อง
31 สุรินทร  แก้วเกิด เทศบาลตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง
32 นางหลั่นเหมย  กางกันยา เทศบาลตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง
33 ประทุมรัตน์ บุสกาลีญา ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง
34 น.ส.ยุภาวดี จรูญแสง อบต ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
35 นาย พิเชษฐ์ จันทร์โสดา อบต.ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
36 นาย วีระฉัตร สาผาง อบต.ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
37 นาย กรกฏ ช่วยหาญ อบต.ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
38 นาย อนุศิษฐ์ วิเศษแก้ว อบต.ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
39 นายยอดฉัตร บุรพันธ์ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน
40 นายบุญเพ็ง ดามะนาว อบต.ห้วยโจด กระนวน
41 นายพงศกร กลมลี อบต.ห้วยโจด กระนวน
42 นายเนติพงษ์ ศรีพุทธา อบต.ห้วยโจด กระนวน
43  กิตติพงษ์  ธนูเสริม อบต.จระเข้ อ.หนองเรือ
44 นายอุทัย ชูญาติ อบต.บ้านเหล่า บ้านฝาง
45 นายสมชาย ซุยกระเดื่อง อบต.บ้านเหล่า บ้านฝาง
46 สุทธิดล พันธ์สุวรรณ์ ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง
47 นริศร์ พาเย็น ทต.ป่ามะนาว บ้านฝาง
48 สหรัฐ เบญจศรีวัฒนา ร่วมกตัญญู มัญจาคีรี
49 กัญญาวดี มีคำทอง เทศบาลวังสวรรค์ บ้านแฮด
50 สุริยา จันทะวงษ์ กู้ภัยพุทธญาณสมาคม ชนบท
51 นายวิทยา เที่ยงธรรม เทศบาลตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง
52 จ.ส.ต.วิชัย สะวิเวท เทศบาลตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง

 

รุ่นที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน
1 นายคำบ่อ พลตื้อ กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 นายเสถียร พูนเพิ่ม กูชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
3 นานดาหวัน สีมา กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
4 เกียรติศักดิ์ เตายืน พุทธญาณสมาคมเต็กก่าจีเยียงเกาะ
5 ธีรเดช บุญมี หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม”เต็กก่า”จีเยี้ยงเกาะ จุด อ.ชนบท
6 นาย คฑาวุฒิ เมืองวงษ์ หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม”เต็กก่า”จีเยี้ยงเกาะ จุด อ.ชนบท
7 นายวีระ สมศรี อบต.โนนทัน
8 นายอนุชา คามกะสก อบต.โนนทัน
9 นายทองใบ คามกะสก อบต.โนนทัน
10 นายประสาท เหลาธรรม อบต.โนนทัน
11 สิบเอกศิวกร บัวรบัติทอง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
12 นายล้าน ด้วงพิทักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
13 นายเกษม กระจ่างโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
14 นายทองคำ แก้วดวงดี องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
15 นายสมหมาย ปัดชา องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
16 นางสาววนิดา  ศิลาโคตร เทศบาลตำบลโคกงาม
17 นายอารีย์  ทัดทาน เทศบาลตำบลโคกงาม
18 นายคำพันธ์  เหล่าจีนอัน เทศบาลตำบลโคกงาม
19 พันจ่าเอกมนตรี  ลี่แตง เทศบาลตำบลโคกงาม
20 นายบุญรอด  นามมุง เทศบาลตำบลโคกงาม
21 นายพิทักษ์  บุตรราช เทศบาลตำบลโคกงาม
22 นางสาวณัฐริกา  ธะสุนทร เทศบาลตำบลโคกงาม
23 นายชาตินิยม  ธะสุนทร เทศบาลตำบลโคกงาม
24 สุวัฒน์ นาโม ศูยน์กู้ชีพ อบต.โนนทอง
25 นางวราภรณ์ พลมะณี เทศบาลตำบลโนนศิลา
26 น.ส.สุภาวดี ศรีโยนยาง เทศบาลตำบลโนนศิลา
27 นายศราวุฒิ  เทียบหนอง เทศบาลตำบลโนนศิลา
28 นายบรรจงรัก  หล้าลุน เทศบาลตำบลโนนศิลา
29 นาย พรชัย อินทะมาตย์ เทศบาลตำบลโนนศิลา
30 นายภาคภูมิ ไชยมูล เทศบาลตำบลโนนศิลา
31 นายภาคภูมิ ไชยมูล เทศบาลตำบลโนนศิลา
32 นางสาวอัญชิษฐา สิทธิ เทศบาลตำบลโนนศิลา
33 นายธนกฤต นามโยธี สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
34 นายทศพล ชาวพลทอง สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
35 นางสาวบังอร เม้ามีศรี สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
36 นายพิทักษ์ เสียงหวาน สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จุดแวงใหญ่
37 นางสาวเจนจิรา ผิวทอง สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จุดแวงใหญ่
38 นายวิสรุจน์ ปัสสาระกัง อบต.ดอนดู่
39 น.ส.ศิริพร กลองกลางดอน อบต.ดอนดู่
40 นายรุ่งโรจน์ ศรีไชยวาลย์ สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จุดแวงใหญ่
41 นายสุทัศน์ กายไธสงค์ สมาคม วี.อาร์.กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล จุดแวงใหญ่
42 นาย คฑาวุฒิ เมืองวงษ์ หน่วยกู้ภัยพุทธญาณสมาคม”เต็กก่า”จีเยี้ยงเกาะ จุด อ.ชนบท
43 นาย แสง ทองโคตร อบต.ป่าหวายนั่ง
44 นางศิริรักษ์ ยุพิน เทศบาลตำบลโนนศิลา
45 พ.จ.ท.ลิขิต  วงศ์ชารี เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
46 นายสุนทร  มาตเทพ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
47 นายทองหลาง  แก้วพิลา เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
48 นายเสน่ห์ บัววิชัย อบต.บ้านเหล่า
49 กิตติ โพชัยเหล่า สว่างขอนเเก่นสามัคคีอุทิศ
50 ธัญญเรศ พรชัยทวีโชค กู้ภัยสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ จุดอำเภอภูเวียง
51 นายภูมินันท์ สิงหาญ สว่างขอนเเก่นสามัคคีอุทิศ
52 น.ส รัขนี พรมพา เทศบาลตำบลบ้านโต้น
53 นายปิยวัฒน์  พลที เทศบาลตำบลบ้านโต้น
54 นายนันทวัฒน์  หล้าพั้ว เทศบาลตำบลบ้านโต้น
55 น.ส.พรรฐิณี กัณหาพิมพ์ สว่างขอนเเก่นสามัคคีอุทิศ
56 อุไร เนตพนา เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
57 สุธิน  สีดากูด เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
58 นุกุล สิมสา เทศบาลเมืองบ้านไผ่
59 นายวิทยา บุญบ้านดง เทศบาลตำบลโนนศิลา
60 นายกิตติพจ  วงษ์อินทร์จันทร์ อบต.ป่าปอ
61 สมควร  ขามประไพ อบต.ป่าปอ

 

รุ่นที่ 5 วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน อำเภอ
1 นายสมบัติ  ศิลาสิทธิ์ อบต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน
2 นายพรชัย  โพธิขำ อบต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน
3 นายยงยุทธ์  รินทร์อุด อบต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน
4 นายจารุเวศ  คำสนธิ อบต.ภูผาม่าน ภูผาม่าน
5 นายเข็มทอง  ดวงโพธิ์พิมพ์ อบต.ป่าปอ บ้านไผ่
6 นายสว่าง  สิงห์สุพรรณ อบต.ป่าปอ บ้านไผ่
7 นาย ภรัณยู นาสุวรรณ์ กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
8 นายปรีชา สีหาบุตร กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
9 นายสมบัติ ลุนตาพร กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
10 นายเสถียร ไพรวิจารย์ กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
11 นาย ยอดชาย โสสุด กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
12 นาย บำรุง เชาวิชา กู้ชีพ อบต.ทางขวาง แวงน้อย
13 นายจิ๋ว  สัตปานนท์ อบต.หนองแวง พระยืน
14 นายแดง  จันทะหอม อบต.หนองแวง พระยืน
15 นางเคือวรรณ์  สัตปานนท์ อบต หนองแวง พระยืน
16 นางเดือนเพ็ญ  สังโวลี อบต.หนองแวง พระยืน
17 นางลำดวน  สาระคำ อบต.หนองแวง พระยืน
18 นางทองฮู้  แสนสุข อบต.หนองแวง พระยืน
19 นายวันชัย  ตุ้ยด้วง อบต.หนองแวง พระยืน
20 นางสุบรร  ชัยมุงคุณ อบต.หนองแวง พระยืน
21 นายอภิวัฒน์. ธงอาษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง
22 นายประมวญ.  สีทา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง
23 นายวีรวัช. ธงอาษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง
24 นายอำนวย  พรมเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง
25 นายชัยนาถ. อ้วนบท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง