ประชุมนำเสนอการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการ เพื่อ การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI)

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ และคณะ

มาเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งปี พ.ศ. 2566  จังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม

แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการ เพื่อ การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI)

จำนวน 3 โครงการ  ซึ่งเป็นที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในดำเนินงานวิจัย

ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นับว่าเป็นโครงการที่มุ่งเน้น การพัฒนาระบบบริการจากปัญหา

ในพื้นที่  สู่การปฏิบัติงาน มีความเชื่อมโยง ทั้งภายใน และภายนอกสถานพยาบาล  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน

ได้รับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบ

ผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ขยายผลการดำเนินงานในกว้างลำดับต่อไป