ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดอบรมให้ความรู้ อสม ใหม่ โครงการ เสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน2567

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาล ขอนแก่น ได้รับเชิญ จาก กองสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น

จัด โครงการ เสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน2567

โดยการอบรมให้ความรู้ อสม ใหม่ จำนวน 120 คน ในการนี้ วิทยากร สุภลักษณ์ ชารีพัด

ให้ความรู้ร่วมกับ วิทยาลับบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการฝึกปฏิบัติ จำนวนร้อยละ 100 จนทำให้เกิดความมั่นใจ ในการช่วยเหลือ