ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤต ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 หน่วยงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ขอความอนุเคราะห์

ให้ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤต ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน

กับ นักศึกษา ที่มาฝึกงาน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม วิทยา ชาติบัญชาชัย โดย อ สุภลักษณ์ ชารีพัด และคณะ