ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Critical Care for Nurse) รุ่นที่ 4 ค่าลงทะเบียน 3,000บาท

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 นาง เมตตา สุริยะ รพ.ท่าคันโท
2 นาย จิรศักดิ์ สุวรรณเหลา  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
3 นาง จุฑาทิพย์ วิรักษา  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
4 นางสาว ชนัญชิดา สีสุดี โรงพยาบาลราชพฤกษ์
5 นางสาว ชลภัทร์ ธาตุดี โรงพยาบาลหนองเรือ
6 นาย เชิด​ศักดิ์ น้อยเมือง รพ.ชุมแพ
7 นาย เทวฤทธิ์ ปธิเก  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
8 นาง ธาร อุดเมืองเพีย รพ.หนองเรือ
9 นาง นารถฤดี ศิริไทย รพ.พระยืน
10 นางสาว ปนิดา สืบกลาง โรงพยาบาลหนองสองห้อง
11 นาย ปริวรรต เตี้ยมสุขประเสริฐ โรงพยาบาบอุบลรัตน์
12 นาย วิจิตร์ กันทอน  บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด(มหาชน)
13 นางสาว วิภาวรรณ เมืองพลงาม รพ.ร้อยเอ็ด
14 นางสาว ศิโรรัตน์ เทศน้อย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
15 นางสาว สุนิศา พลไธสง โรงพยาบาลแวงน้อย
16 นาง สุริฉาย กองเกิด โรงพยาบาลแวงน้อย
17 นางสาว สุริยานี มะณีรัตน์ โรงพยาบาลซำสูง
18 นาง สุษมา ไชยมงคล รพ.โคกโพธิ์ไชย
19 นางสาว สุอัมพร สุจริตภักดี โรงพยาบาลซำสูง
20 นางสาว ภิรารัตน์ วงษ์พบหลาบ ER รพ.ขอนแก่น
21 นางสาว ทิมาพร ศิริคุณ TM รพ.ขอนแก่น
22 นางสาว วรวลัญช์ เภตรา รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
23 นางสาว สวรินทร์ น้อยแก้ว โรงพยาบาลชลบุรี
24 นางสาว ทัดทรวง ปั่นพิมาย โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
25 นางสาว ธัญญลักษณ์ ขวาไทย รพ.คอนสาร
26 นางสาว พิราภรณ์ บุญมา โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
27 นางสาว ศศิตา คิดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
28 นาย สุทรรศน์ ฦาชา โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
29 นางสาว สุภัสสร เลิศคอนสาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
30 นางสาว อภิญญา ขำชาลี รพ.คอนสาร
31 นางสาว จงรักษ์ บุญแต่ง ER โรงพยาบาลเทพารักษ์
32 นาย ฉัตรชัย สรวงนอก รพ.สีคิ้ว
33 นาย นนทชัย ทวยมีฤทธิ์ ERโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
34 นางสาว นริศรา จันทร์ทอง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
35 นาง เพชรชมพู สุทธลักษณ์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
36 นาย รวิพล ปิณะกาเส รพ.สีคิ้ว
37 นางสาว ศิวตา ผาดไธสง รพ.มหาราช นครราชสีมา
38 นาย สุทธิพจน์ ทรัพย์บุญวิไล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
39 นางสาว สุปราณี สร้อยสูงเนิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
40 นางสาว สุภาภรณ์ ไคร้แค โรงพยาบาล มหาราช นครราชสีมา
41 นาย ศศลักษณ์ จันทร์โนนม่วง โรงพยาบาลสตึก
42 นางสาว ชนากานต์ น้ำพี้  รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
43 นางสาว สายสุนีย์ วงค์ขัติย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
44 นางสาว วรันธร ยิ้มปุย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
45 นางสาว จิญาภา สุวัทฒนะ รพ.มหาสารคาม
46 นาย วุฒิชัย มละมาศ รพ.มหาสารคามอินเตอร์
47 นาง สิรินารถ ประพาศพงษ์ รพ.มหาสารคาม
48 นาง จิราภรณ์ ทรงโภค โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
49 นาง จิราภรณ์ ทรงโภค โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
50 นางสาว ธัญญลักษ์ ภูมิวรรณ รพ เสลภูมิ
51 นางสาว บุญฑริกา ทศรวิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (แทนณัฏฐินันท์ เกริกชัย)
52 นาง เบ็ญญารัตน์ ยมรัตน์ รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
53 นางสาว พัชรี บุญลาด โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
54 นาง วนิดา สัจจา รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
55 นางสาว วราลักษณ์ ตันโห รพ.จตุรพักตรพิมาน
56 นาง สุภาพร ชดช้อย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
57 นางสาว อนุสสรา ตันโห โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
58 นางสาว ธัญญาทิพย์ ภาคจิตร์ ร.พ.กรุงเทพปลวกแดง
59 นางสาว เปรมวดี กาไชย ร.พ.กรุงเทพระยอง
60 นาย รชานนท์ สากล
61 นาง สุธิดา มงคลศรีสะอาด ร.พ.กรุงเทพปลวกแดง
62 นางสาว สุนีย์ บาลทิพย์ ร.พ.กรุงเทพระยอง
63 นางสาว จิราภรณ์ พุ่มบ้านเซ่า โรงพยาบาลบ้านหมี่
64 นางสาว วันวิสา แสนพันนา รพ.อุดรธานี
65 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนาเกียรติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
66 นาย ฐิติวุฒิ วิชกูล โรงพยาบาลสมุทรสาคร
67 นาย ทวินันท์ งามสม โรงพยาบาลสมุทรสาคร
68 นางสาว จันทร์จิรา เพชรรอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
69 นางสาว ชนินาถ สิทธิศักดิ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
70 นาง ธณมน บุญพงษ์ หอผู้ป่วยหนัก รพ.โพนพิสัย
71 นาย พชรภัทร ชัยสว่าง หอผู้ป่วยหนัก รพ.โพนพิสัย
72 นางสาว ดวงใจ พลีจันทร์ รพ.อุดรธานี

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯปีงบประม