ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังในโครงการการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังในโครงการการพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 3 – 30 สิงหาคม 2566 โดยมีดร.คเชนทร์ กองพิลา ผู้อำนวยการกลุมนิเทศ ฯ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอิญนรา สมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ร่วมกับนายแพทย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูงและหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตและวิกฤตบำบัด

พร้อมบุคลากรจากศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ร่วมกันเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผลการเรียนการสอน ในกิจกรรม

ฐานที่ 1 การช่วยฟื้นคืนชีพ ,การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจส่วนบน
ฐานที่ 2 ดาม ห้ามเลือด
ฐานที่ 3 การช่วยเหลือจมน้ำ
ฐานที่ 4 การปรับตัวด้านสุขภาพจิต

❇️กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียน 30 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,239 คน
🟧 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น”
🟪งบประมาณสนับสนุนจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่