รับการศึกษาดูงานสถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการศึกษาดูงานจากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้มอบหมายให้ นายแพทย์เสกสรรสุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือและหารือความสำคัญในการส่งตัวแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม การดำเนินงาน ภารกิจ และความเป็นมาในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ระจำบ้านของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานของแพทยประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน โดย นายแพทย์ธวัชชัย  อิ่มพูล และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น