โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรม ตามโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านตามข้อบังคับการเดิมสู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ( ระดับ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์)ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรม ตามโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านตามข้อบังคับการเดิมสู่ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่

( ระดับ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์)ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ

สนับสนุนโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการที่ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาตามข้อบังคับเดิม

เพื่อให้สอดคล้องกับ มคฉ1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประมุข โรงพยาบาลขอนแก่น

รุ่น 1วันที่ 8-9 กันยายน 2565 จำนวน 52 คน รุ่น 2 วันที่ 26-27 กันยายน 2565 จำนวน 73 คน