การประชุมพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดได้มีการจัด

การประชุมพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติ จาก

อาจารย์ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูงและหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

บรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของระบบเก็บข้อมูลการบาดเจ็บและการสอบสวยอุบัติเหตุจราจร

  • แนวทางการเก็บข้อมูล การส่งต่อข้อมูลการสอบสวน (ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ-รับรักษาในสถานพยาบาล) โดย นางสาวสุนทรี คำอ้วน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวณัฏธิราแดงพรวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • เทคนิคการเขียนรายงานสอบสวนฯอย่างมืออาชีพ โดย นางสาวมยุรา สีสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  ขอนแก่น
  • เทคนิคการบันทึกภาพเพื่อการสอบสวนฯ โดย พ.ต.อ.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์ นวท.(สบ๔) กสก.ศพฐ.๔
  • ทบทวนพื้นที่การสอบสวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดย นายพิภพ จันทร์เหมือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เวชกรรมสังคม ศูนย์แพทย์หนองแวง ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง

ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ศูนย์แพทย์สามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น

ซึ่งได้สรุปประเด็นสำคัญการประชุมดังนี้

1. มีแนวทางการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บทางถนนในเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2. ทราบแนวทางการเขียนรายงานในทิศทางเดียวกัน

3. การบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจ เทศบาลนครขอนแก่น ในการออกสอบสวนอุบัติเหตุ

4. ทบทวนพื้นที่ในการออกสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

5.มีศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามข้อมูลการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บทางถนนในเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น แล้วส่งต่อให้พื้นที่ในการดำเนินการสอบสวนฯต่อไป