ประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (Trauma and Emergency Committee : TEC) ครั้งที่ 2/2566

♦️วันที่ 12 พ.ค.66 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น (ปภ) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (Trauma and Emergency Committee : TEC) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อประเมินติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการด้านห้องฉุกเฉิน ระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บ รวมทั้งงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยมี นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น ได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ในเรื่อง
1.ผลการตรวจราชการสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
2.ทบทวนศักยภาพโรงพยาบาล Node Zone ใต้
3.กรณีศึกษาและทบทวน case อุบัติเหตุที่เสียชีวิต
♦️ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้เฝ้าระวังการบาดเจ็บ จำนวน 50 คน