โครงการอบรม หลักสูตร พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ( EVOC ) งบประมาณ สนับสนุน จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด ขอนแก่

โครงการอบรม หลักสูตร พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ( EVOC )

งบประมาณ สนับสนุน จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด ขอนแก่น วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำของผู้รับบริการ

จำนวน 2 รุ่น วันที่ 6-7 มิ.ย 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 9 มิ.ย. 2566 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 105 คน

จากเครือข่ายปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายในจังหวัด 42 หน่วย

ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มีการทดสอบสายตาในเวลากลางคืน พัฒนาทักษะการขับขี่ เพื่อให้เกิดการปลอดภัย