อบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับการประสาน ตำรวจภูธรภาค 4 โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4

ในการวิทยากร เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ณ อาคารเรียนรวมศูนย์ฝึกอบรม

มีผู้เข้าอบรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) (กำลังพลทดแทน) 500 คน ทั่วประเทศ