จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และการนำไปใช้ข้อมูล

ในระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม PARCO KHAOYAI จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน (PHER+)

ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บงานข้อมูล

และตัวชี้วัดงานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๗๐ คน