ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ ร่วมตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ ร่วมตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น

จำนวน 32 หน่วย จาก 237 หน่วยปฏิบัติการ จากประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ให้มีมาตรฐานในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการ ออกตรวจ ภายในจังหวัดขอนแก่น