การอบรม การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธร ชั้น 4

วันที่ 6-7 กันยายน 2566 ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้รับการประสานให้เป็นวิทยากร

การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในข้าราชการตำรวจในสังกัด และจิตอาสาประชาชน

ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธร ชั้น 4 ผลการดำเนินการ จิตอาสาพระราชทาน ได้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 100