ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Critical care for Nurse) รุ่นที่ 4

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต (Trauma Critical care for Nurse) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง และหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด

เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย พยาบาลที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต Trauma

และฉุกเฉิน Intensive care จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 คน